ثبت دامنه آنی با قیمت مناسب
www.
رابطه ذهن آگاهی

رابطه ذهن آگاهی

رابطه ذهن آگاهی

رابطه ذهن آگاهی

رابطه ذهن آگاهی

رابطه ذهن آگاهی

رابطه ذهن آگاهی

رابطه ذهن آگاهی

رابطه ذهن آگاهی

رابطه ذهن آگاهی

کتابخانه تحقیق رابطه ذهن آگاهی و ابعاد آن با رفتاریاری رسانی

۲۰ رابطه ذهن آگاهی و ابعاد آن با رفتار یاری ر

منتشر شده توسط : Researchlib.ir

چطور با همسرم خود رابطه جنسی صمیمانه داشته باشیم؟

ه می دانند که رابطه جنسی حیاتی ترین جزء ه ی ازدواج هاست پس اگر یکی یا هر دوی زوجین علاقه و رغبت خود را از دست دادند چه می www.irannaz.com

1395/12/18 – Irannaz.com

موضوع پایان نا روانشناسی در مورد ذهن آگاهی – ایران پژوهش

رابطه کاهش استرس مبتنی بر آگاهی ذهن و مراقبت های معمول، با بهبود در درد، خستگی، و نارساییهای شناختی در جانبازان مبتلا 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Iranpajohesh.com

خود بنیادی سوبژکتیویسم – درون گرایی- ذهن

مبحث به زبان ساده باید توجه داشت از این جهت به بررسی دیدگاه این مکتب می پردازیم زیرا پایه فکری مکتب های واقع گرایی ، عقل narengesabz.blogsky.com

1395/12/18 – Narengesabz.blogsky.com

اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر پردازش شناختی خودکار

به این ترتیب یافتههای پژوهش حاضر نشاندهنده اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر افزایش انعطافپذیری ۱۹۹۹؛ به نقل از گرمر۲۰، ۲۰۰۵ رابطه بالقوه ذهن آگاهی با فرایندهای پردازشی غیر خودکار روشن میشود.

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Psychstudies.alzahra.ac.ir

ذهن آگاهی و خودشناسی منسجم رابطه با رضایتمندی زناشویی

رابطه. ذهن آگاهی و خودشناسی منسجم. با رضایتمندی زناشویی. . The Relationship between Mindfulness and Integrative.

1395/12/18 – Iranapsy.ir

ی در دان آی و ذ آ ار ر

ر را در. آی و ذ آ ار. ی در دان. داه آزاد ا وا ود. ا ر. ۱٫ ،. . ۲٫

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Applications.emro.who.int

بررسی رابطه خودکار آمدی و ذهن آگاهی با نشخوار فکری دربین

چکیده سابقه و هدف خودکارآمدی به عنوان باور به توانمندی خود و ذهن آگاهی به عنوان حضور ذهن وبودن در اکنون به صورت هدفمند و خالی 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Health.barakatkns.com

دانلود پایان نا ذهن آگاهی دانلود

۲۷ پایان نا رابطه ذهن آگاهی و نگرشهای زیست محیطی معلمان مرجع دانلود ۲-۲- تعریف ذهن آگاهی واژه ی ذهن آگاهی 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Downloadbi.com

پاد بررسی رابطه بهزیستی معنوی و ذهن آگاهی در دانشجویان

عنوان بررسی رابطه بهزیستی معنوی و ذهن آگاهی در دانشجویان نویسنده گان قاسمپور عبداله سوره جمال محمودی اقدم منصوره 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Pad.um.ac.ir

پیش بینی آمادگی به اعتیاد بر اساس ذهن آگاهی و تنظیم هیجانی

نتایج نتایج نشان داد که بین ذهنآگاهی و آمادگی به اعتیاد رابطه معکوس وجود دارد و از بین خرده مقیاسهای ذهن آگاهی، عمل همراه با 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Sh-addiction.ir

نقش تعدیلکننده ی ذهن آگاهی در رابطه ی بین سبک های

_ این پژوهش با هدف بررسی نقش تعدیلکننده ی ذهن آگاهی در رابطه ی بین سبک های دلبستگی عاشقانه و کیفیت زناشویی در 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Irancounseling.ir

مقاله بررسی رابطه صفت ذهن آگاهی با افسردگی، اضطراب و استرس

هدف از این پژوهش بررسی رابطه ذهن آگاهی با افسردگی، اضطراب و استرس دانشجویان بود. روش این پژوهش توصیفی از نوع 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Civilica.com

کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی – سایک نیوز

۹ کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی برنا ۸ هفته ای فشرده است که توسط جان کبات زین در ۱۹۷۹ به وجود آمده و 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Psychnews.ir

مقالات تحقیقی – بررسی رابطه افت تحصیلی دانش

بررسی رابطه افت تحصیلی دانش اموزان دختر دوره های راهنمایی ومتوسطه بخش اول با ویژگی های خانواد گی و شخصیتی آن هاgavrki.blogfa.com

1395/12/18 – Gavrki.blogfa.com

پایان نا رابطه ذهن آگاهی در بهبود نگرشهای زیست محیطی معلمان

۲-۴- انواع مداخلات مبتنی بر ذهن آگاهی ۲-۴-۱ ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس در حال حاضر رایجترین روش، آموزش ذهن آگاهی 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Payanname.net

نقش پنج عامل بزرگ شخصیت در پیش بینی ذهن آگاهی و شادکامی ذهنی

نتایج نشان داد روانرنجورخویی، برونگرایی، سازگاری و وظیفه شناسی با ذهن آگاهی رابطه دارند. همچنین روانرنجورخویی، 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Rph.khu.ac.ir

ی اد، ااب و آ ا درن – مطالعات روان

ذ. آ . ی اد، ااب و ار ذ ام ه ا. روش ۴۱٫ د رل ال را. ی س دارد د و ران،. ۱۹۹۴٫ را رد . ار داد. ا ا، در . ر اد 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Jcps.atu.ac.ir

رابطه بین ذهن آگاهی و ذهنخوانی از روی تصویر چشم – Zahedan

داه. nejatisbu.ac.ir. email 37. و. را ذ. آ و ذ. ا از روی . و . ،۱٫ س ذ.

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Zjrms.ir

iran cpa

وب سایت رسمی انجمن روانشناسان بالینی ایران بررسی همبستگی بین سازه های State-Trait Anger Expression Inventory-2 STAXI-2وDepression Anxiety and Stress Scales www.irancpa.com

1395/12/18 – Irancpa.com

اهمیت و نقش ذهن آگاهی – مجله پزشکی دکتر سلام

۳۰ جولای از فوت و فن ذهن ذهن آگاهی چه می دانید و با انجام آن چه پیشرفت هاو چه فواید به خود می رسانیم. شاید شما هم چنین 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Hidoctor.ir

رابطه ذهنآگاهی با رضایت زناشویی در زنان و مردان متاهل شاغل در

این پژوهش به طور کلی بیان گر این نتایج می باشد که به صورت همزمان رابطه ذهن آگاهی و رضایت زناشویی معنی دار میباشد.

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Fpcej.ir

اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش تعارضات والد

بلکه در تغییر نحوه عملکرد و رابطه نیز به مراجع. کمک می. ند.ک. هدف. اصلی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی آن است که بیمار 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Jbs.ir

ای ذ آ و – ی دازش ات – دانشکده علوم

در دو ذ آ و زری وت داری دان دازش و. . ای ود دارد. ری دان  

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Psychology.iiau.ac.ir

میگنا – ذهن آگاهی یا حضورذهن Mindfulness

ذهن آگاهی روشی مدرن برای فرار از خیالات و اقامت در زمان اکنون است. شکلی متف از نگاه به زمان اکنون و حضور دائم در الان.www.migna.ir

1395/12/18 – Migna.ir

فرم ب

عنوان پایان نا کارشناسی ارشد یا دکتری حرفه ای بررسی رابطه بین ذهن آگاهی و انگیزش پیشرفت با خودکارآمدی تحصیلی 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Iausdj.ac.ir

بررسی رابطه ذهنآگاهی با تابآوری در دانشجویان

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه ذهن آگاهی و تابآوری در دانشجویان میباشد. روشکار روش تحقیق در این پژوهش توصیفی 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Jfmh.mums.ac.ir

رابطه ی مولفه های فرا شناخت و ذهن آگاهی با باورهای وسواسی دانش آموزان

۴ باباپور خیرالدین، جلیل؛ پورشریفی، حمید ؛ هاشمی، تورج و احمدی، عزت اله. ۱۳۹۱٫ رابطه ی مولفه های فرا 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Poursharifi.ir

رابطه ذهن آگاهی و خودشناسی منسجم با رضایتمندی زناشویی – مرکز

یافتهها حاکی از آن است که بین ذهن آگاهی و خودشناسی منسجم با رضایت زناشویی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و مهارتهای 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Wrc.ir

محمدجعفر مصفا مقالهٔ ده کلید رهایی

و زمانی این آگاهی این آگاهی که همهٔ رنجها و مسائل من حاصل اندیشههای خود است عمق بیشتری پیدا میکند که به این اشاره او نیز www.mossaffa.com

1395/12/18 – Mossaffa.com

اصل مقاله

آزش ذ آ از روش ی در اس و روان از ا ار اا روا ز در را.

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Journals.ut.ac.ir

ذهن آگاهی mindfulness چیست؟ آیا کاربردی برای مدیران دارد

این روزها توجه خودم عمدتا به «رابطه بین ذهن آگاهی و تفکر سیستمی در حل مسئله» جلب شده است. امیدوارم در یادداشتهای بعدی 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Babak-alavi.ir

رابطه بین ذهن آگاهی و تنظیم هیجان با تعلل ورزی تحصیلی

یافتهها نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین ذهن آگاهی و تنظیم هیجان با تعلل ورزی رابطه منفی و معنادار وجود دارد ۰۰۱P.

1395/12/18 – Edcbmj.ir

روانشناسی – ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد

همچنین یکی از علوم کاربردی و شاخههای تحصیلی است که یافتن ارتباط ذهن و روان آدمی ، با روانشناسان زمینههای مختلف، روشهای علمی و تجربی را برای استنباط رابطه علت و معلولی و .. در زیر حوزههای اصلی بررسی و تحقیق روانشناسی به آگاهی میرسند .

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Fa.m.wikipedia.org

قبلی آموزش آگاهی از غذا خوردن مبتنی بر ذهن آگاهی استاد احمد امیدوار

۲۰ آموزش آگاهی از غذا خوردن مبتنی بر ذهن آگاهی. احمد امیدوار. وقتی گرسنه هستید غذا بخورید و وقتی سیر شدید 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Pardis-p.ir

تمرکز قوی ذهن و رفع سریع استرس با ذهن آگاهی

تمرکز قوی ذهن و رفع سریع استرس با ذهن آگاهی – ذهن آگاهی روشی مدرن برای فرار از خیالات و اقامت در زمان همراه با پنج کتاب ترج فرامرز کوثری نیز در کنار چندین کتب فارسی دیگر در رابطه با قانون جذب

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Mindfulness.blogsky.com

رابطه سبک های مقابله ای و ذهن آگاهی با سلامت روان دانشجویان

۳۰ امروز ما نیاز به کمک دیگران داریم که در حال حاضر این وضعیت افسردگی، اضطراب و استرس را بیشتر کرده 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – File.takhfifestan.com

ازدواج و آموزش مسائل جنسی و روابط زناشوئی

کاشت الت براى مردان که به هر علتى امکان نعوظ ندارند . که ابتدا با بررسى هورمونى پرولاکتین و تستوسترون از سلامت بیمار اگاه مى asheghi4u.blogsky.com

1395/12/18 – Asheghi4u.blogsky.com

رابطه ذهن آگاهی، سبک های مقابله ای و هوش هیجانی با سلامت روانی در

محمد نریمانیعادل زاهدرضا گلپور مجله آموزش و ارزشیابی پاییز ۱۳۹۱ – شماره ۱۹

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Noormags.ir

نقش تابآوری خانواده و ذهنآگاهی در آمادگی اعتیاد دانشجویان – ارمغان

یافتهها بین تابآوری خانواده و ابعاد آن با آمادگی اعتیاد رابطه منفی معنیدار وجود داشت ۰۱۰p. همچنین بین ذهن آگاهی و آمادگی 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Armaghanj.yums.ac.ir

نقش انعطاف پذیری شناختی و ذهن آگاهی در پیش بینی اهمال کاری

دانشجویان و رابطه ذهن آگا. هی با این متغیر، به نظر می. رسد با آموزش ذهن آگاهی به دانشجویان. می. توان به بهبود اهمال کاری آنان 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Zanko.muk.ac.ir

رابطه سبک های مقابله ای و ذهن آگاهی با سلامت روان دانشجویان – به

۴ روز پیش روش خریدبرای خرید پس از کلیک روی دک زیر و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول مورد نظر را درب منزل یا 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Berooz.flie.ir

تاثیر آموزش مدیریت استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر افزایش

تاثیر آموزش مدیریت استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر افزایش سلامت روانی دانش آموزان ۲-۷-مبانی نظری رابطه بین متغیرها۵۱٫

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – ۲۰۰۱۵٫ir

میگنا – ذهن آگاهی یا حضورذهن Mindfulness

این رفتارهایتان در رابطه، عین خیانت است · سرپرست ذهن آگاهی روشی مدرن برای فرار از خیالات و اقامت در زمان اکنون است.

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – M.migna.ir

افراد تحت درمان با متاد

ثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی. بر کاهش. نشخوار فکری و . مانند خشم و فشار روانی رابطه دارد . ونزلف. و. ونهر. ۰،.

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Etiadpajohi.ir

پرتال جامع علوم انسانی – رابطه ذهن آگاهی، سبک های مقابله ای و هوش

چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ذهن آگاهی، سبک های مقابله ای و هوش هیجانی با سلامت روانی بود. برای این منظور نمونه ای 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Ensani.ir

اثربخشی آموزش کاهش تنیدگی مبتنی بر ذهن آگاهی بر سلامت

ذهن آگاهی، تنیدگی، سالمت عمومی، مادران، کودکان کم توان ذهنی واژه های کلیدی .. میزان تاثیر عمل آزمایشی در رابطه با تعامل.

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Exceptionaleducation.ir

Mindfulness based cognitive therapy versus cognitive

رفتاری و درمان ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت تخصیص داده شدند. آن. ه. ا به .. تشریح رابطه رویداد فعال کننده. . شناخت و رفتار 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Self-compassion.org

رابطه ی مؤلفه های فراشناخت و ذهن آگاهی با باورهای وسواسی دانش آموزان

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ابعاد فراشناخت ومؤلفه های ذهن آگاهی با باورهای وسواسی است.۱۳۹۰ تشکیل – جامعه ی آماری 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Jsp.uma.ac.ir

ارتباط بین سرسختی ذهنی، ذهن آگاهی و نیمرخ فیزیولوژیک

هدف تحقیق امروزه عوامل روانی نقش تعیین کننده در موفقیت ورزشکاران نخبه در سطوح بالای رقابتی، جایی که آمادگی جسمانی 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Mbsp.sbu.ac.ir

سبکهای تصمیمگیری و ذهن آگاهی و ذهنخوانی مطالعه ارتباط این

یافتهها طبق یافتهها، توانایی ذهن آگاهی و ذهنخوانی با سبکهای تصمیمگیری منطقی و شهودی رابطه مثبت و با سبک وابسته 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Sc.journals.pnu.ac.ir

رابطه ذهن آگاهی، راهبردهای مقابلهای و استرس ادراک شده با کیفیت

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه میان راهبردهای مقابلهای، ذهن آگاهی و استرس ادراک شده با کیفیت زندگی بیماران سرطانی بود.

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Psychologyj.tabrizu.ac.ir

کارگاه آموزشی ذهن آگاهی – مرکز آرن

ذهن آگاهی به طور بسیار خلاصه باعث می شود افکار ، احساسات و هیجانها به محض بروز، مشاهده شوند و از فرمول بهبود رابطه

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Arencenter.ir

پرتال جامع علوم انسانی – رابطه بین ذهن آگاهی و کارکردهای توجّهی

چکیده ذهن آگاهی به عنوان مبنایی برای درمان های روان شناختی، نظارتی پایدار بر شرایط جاری است. هدف از این مطالعه، بررسی 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Ensani.ir

کاربرد ذهن آگاهی در درمان افسردگی Ali Mehraban LinkedIn

10 در میانه کتاب پس از توضیحاتی در رابطه با ذهن آگاهی نویسندگان کتاب کاربرد ذهن آگاهی در درمان 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Linkedin.com

رابطه ذهن آگاهی با

۱۵ ادا مطلب را از دست ندهید کانون چگونه مغز، آگاهی را به صورت برشهای زمانی ایجاد میکند؟ دانشمندان 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Marande.ir

iran cpa – انجمن علمی روانشناسی بالینی ایران

اثربخشی گروه درمانی رابطه والد- کودک بر پرخاشگری کودکان پیش دبستانی · مقایسه اثربخشی روشهای مقایسه اثربخشی آموزشهای ذهن آگاهی و تنظیم هیجان بر سلامت روان جانبازان شیمیایی · اثربخشی آموزش 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Irancpa.com

نقش تعدیل کننده ذهن آگاهی در رابطه ی بین سبک های دلبستگی

این پژوهش با هدف بررسی نقش تعدیل کننده ی ذهن آگاهی در رابطه ی بین سبک های دلبستگی عاشقانه و کیفیت زناشویی در 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Rms.scu.ac.ir

پرسشنا مهارت های ذهن آگاهی کنتاکی KIMS

رابطه ذهن آگاهی و ابعاد آن با رفتار یاری رسانی با لحاظ وضعیت تاهل، و با پرسشنا های معتبر مهارت های هوشیاری فراگیر 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Downloaddd.11gig.ir

ذهن آگاهی چیست؟ مطلب مفید و مناسب برای درس خوان ها – فاط سادات

۱۸ ذهن آگاهی به زبان ساده به معنای آگاه بودن از افکار ، رفتار، هیجانات و .. و بالارفتن سطح آرامش در رابطه با هر موضوع دلخواه فرد، از نتایج جنبی و عوارض فرعی تماشای ذهن آگاهانه هستی است.

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Fsmortazavi.persianblog.ir

مقالات آماده انتشار – Iranian Journal of War and Public Health

رابطه ذهن آگاهی و توانایی های شناختی در جانبازان نابینای ورزشکار – پذیرفته شده در ۱۳۹۵۱۲۷. آقای جمال رحمنی ، دکتر بیتا 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Ijwph.ir

مشاوره نشان خرد – رابطه جنسی

مشاوره نشان خرد – رابطه جنسی – زندگی بی دغدغه – مشاوره نشان خرد علاوه بر استرس، فشارهای روحی و درگیری های ذهنی ،نوع تغذیه نیز lovely1360.blogfa.com

1395/12/18 – Lovely1360.blogfa.com

مقالات ISI ذهن آگاهیحضور ذهن ۹۷ مقاله انگلیسی ترج فارسی

حضور ذهن یا ذهن آگاهی روشی مدرن برای فرار از خیالات و اقامت در زمان اکنون است. آرامش و دور کردن نگرانیها و اضطرابها لازم است تا با جریان مستمر و لحظه به لحظه زندگی رابطه ای عمیق و واقع گرایانه بر قرار کند.

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Isiarticles.com

ر درن اس ذ آ درآی زن

درد ، درد ، اس، درآی، درن اس ذ آ . . ۱ . ان اس و را آن درد، رٻ. آ 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Pejouhesh.sbmu.ac.ir

SID.ir رابطه بین ذهن آگاهی و ذهن خوانی از روی تصویر چشم

زمینه و هدف ذهن خوانی یکی از توانایی های شناخت اجتماعی مغز است و ذهن آگاهی توانایی خود تنظیمی توجه و هدایت آن به طرف 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Fa.journals.sid.ir

ذهن آگاهی دکتر علی مهربان

۲۲ شناخت امری بدون رابطه. در اینجا بر بی واسطگی این آگاهی تاکید شده است. ولی بر چه چیزهایی میتوان بی 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Drmehraban.ir

آگاهی، زیبایی و رهایی در آین ذهنِ فرزانگان وعارفان گفتار نخست

آگاهی، زیبایی و رهایی در آین ذهنِ فرزانگان وعارفان گفتار نخست مثنویِ مولانا رشد نام بی قید و شرط . رهایی از بند های تباه کن نفسانی،رهیافتها و امکانهای پیوند و رابطه درست را میان انسان و هستی یعنی جهان 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Fraidoon.com

پروتکل شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی – سایت علمی آموزشی

پروتکل شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی کاملا استاندارد میباشد و از سوی سایت علمی آموزشی روانشناسی ضمانت میشود. جلسه پنجم پذیرش تجارب و احساسات ناخوشایند و ایجاد رابطه ایی متف باتجربه.

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Master-phd.ir

ذهن آگاهی برای کاهش استرس – کلینیک رهیاب

درمان ذهن آگاهی برای کاهش استرس به سرعت پیشرفت کرد. در این روش به بیماران آموزش داده میشد با دیدگاه وسیع تری افکار 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Rahyabclinic.com

رابطه ی مهارت های ذهن آگاهی، انعطاف پذیری روانشناختی و علائم

مطالعه حاضر، بررسی ارتباط مهارت های ذهن آگاهی مقیاس مهارت های ذهن آگاهیKMSQ و انعطاف پذیری روانشناختی پرسشنا عمل 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Virascience.com

نقش سلامت معنوی و ذهن آگاهی در سرمایه روانشناختی دانشجویان

۱ ی و ذ آ در روا دان . ٺی اٺ در راٻ ٺ ٺ ٻ ٻی در. .

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Rme.gums.ac.ir

رابطه ذهن آگاهی بر خود نظم دهی تحصیلی دانش اموزان با واسطه گری

چکیده تحقیق حاضر با هدف تعیین رابطه ذهن آگاهی با خود نظم دهی تحصیلی با واسطه گری باورهای انگیزشی دانش آموزان انجام 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Iauctb.ac.ir

درمان مبتنی بر ذهن آگاهی زندگی بهتر

۳۰ مغز مورد هدف قرار گرفته ارتباط سیستم ایمنی بدن رابطه دیگر ارتباط بین ذهن آگاهی و سیستم ایمنی بدن 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Zbehtar.ir

در اده ی دارای ذ آ را وا و دک ا

ذ آ را وا و دک در اده ی دارای دک آ ده ا در اا ارس ای. در ل . ۹۲٫

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – File.razaviedu.ir

تاب آوری و ذهن آگاهی خانه تاب آوری

یافتهها بین تابآوری خانواده و ابعاد آن با آمادگی اعتیاد رابطه منفی معنیدار وجود داشت ۰۱۰p. همچنین بین ذهن آگاهی و آمادگی 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Resiliency.ir

ذهن آگاهی به زبان ساده -روانشناسی Mindfullness – SlideShare

26 در ذهن آگاهی اصلا هدف تمرکز نیست اما افزایش سطح تمرکز و بالارفتن سطح آرامش در رابطه با هر موضوع دلخواه 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Slideshare.net

کاهش استرس بر پای ذهن آگاهی – پایان نا های کارشناسی ارشد

«اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش استرس بر پای ذهن آگاهی» بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، و کاهش عود مصرف در وابستگان به شیشه» .. بین استرس و تنظیم هیجانی، رابطه ای متقابل وجود دارد.

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Full-thesis.net

رابطه ذهن آگاهی و توجه با خودکارآمدی تحصیلی – صفحه اصلی

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین ذهن آگاهی و توجه با خودکارآمدی تحصیلی دانشآموزان مقطع متوسطه اول در سال 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – ۴۰khabar.ir

ذهن اگاهی بر سازگاری شغلی معلمین زن مقطع ابتدایی آموزش اثر

زننگی رابطه. ای عمیق و وااع گرایانه. برارار اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر سازگاری شغلی میلمین زن م. قطع ابتنایی. ۱۱۹٫

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Edu.bojnourdiau.ac.ir

توسط دبیرخانه اولین کنگره سراسری موج سوم درمان های رفتاری شده

رابطه بین تاب آوری روانشناختی با ذهن آگاهی در بین دختران. پایه سوم متوسطه شهر اصفهان. فائزه. فرزان. فاطمه. زرگر. پوستر.

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Research.kaums.ac.ir

پایان نا رابطه ذهن آگاهی و نگرشهای زیست محیطی معلمان

۲۷ جولای پایان نا رابطه ذهن آگاهی و نگرشهای زیست محیطی معلمان- ۲-۲- تعریف ذهن آگاهی واژه ی ذهن آگاهی۱ ازکلمه 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Sychology.niloblog.com

تاثیر درمان شناختی ذهن آگاهی بر فشار خون سیستولیک و

۹۲٫ ۲۴۴٫ درن ذ. آ ر. ن. و د ران د ر. ن. ز ا زاده . ۱،. ان. ۱٫

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Sjimu.medilam.ac.ir

ارتباط مهارتهای ذهن آگاهی و باورهای فراشناختی با واکنش پذیری

هدف پژوهش حاضر تعیین ارتباط مهارتهای ذهن آگاهی و باورهای فر اشناختی با واکنش پذیری بین فردی سوء مصرف کنندگان مواد 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Jcp.semnan.ac.ir

رابطه سبک های مقابله ای و ذهن آگاهی با سلامت روان

رابطه سبک های مقابله ای و ذهن آگاهی با سلامت روان امروز ما نیاز به کمک دیگران داریم که در حال حاضر این وضعیت افسردگی، 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Toorbo.ir

اثربخشی روش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهبود

ذهن آگاهی با آرامش ذهنی و روانشناختی و سلمت روانی رابطه مثبسست دارد در حالی که خود آگاهی بسسا میسسزان پسسایین 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Academia.edu

و وضعیت تحصیلی در چارچوب ی آگاه ذهن رابطه دبیرستانی پایه

دانشجویان رابطه معنادار امّا ضعیف دارد؛ از. م. ؤلفه. ها. ی. ذهن. آگاه. ی. ، عمل با آگاهی و قض نکردن. پ. یش. بینی. کننده.

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Researchbt.cfu.ac.ir

اثربخشی برنا ارتقا رابطه مبتنی بر ذهن آگاهی بر پذیرش و

یکی از برنا های نو پا در عرصه روانشناسی، برنا ارتقاء رابطه مبتنی بر ذهن آگاهی است که برای بهبود روابط زوج های سازگار 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Psy-dy.com

اثر بخشی روش های آموزش ذهن آگاهی و تنظیم هیجان بر عاطفه و خلق

ا ا ذ آ و ن ی روان در زان . و ادث را دارد و رادی.

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Amuj.arakmu.ac.ir

ذهن آگاهی و طرحوارههای ناسازگار اولیه – روان حامی

۲۹ رابطه ذهن آگاهی بهوشیاری و طرحوارههای ناسازگار اولیه در مردهایی که در جستجوی درمان سوءمصرف مواد هستند.

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Ravanhami.com

بررسی رابطه خودکار آمدی و ذهن آگاهی با نشخوار فکری دربین

یافتهها بین خودکارآمدی ونشخوار فکری و همچنین بین ذهن آگاهی و نشخوار فکری رابطه معنیدار منفی وجود داشت، یعنی با 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Iau-tmuj.ir

رابطه ذهن آگاهی، سبکهای مقابلهای و هوش هیجانی با سلامت روانی در

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ذهن آگاهی، سبکهای مقابلهای و هوش هیجانی با سلامت روانی بود. برای این منظور نمونهای به تعداد 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Journals.iau.ir

کتابخانه تحقیق رابطه ذهن آگاهی و ابعاد آن با رفتاریاری رسانی

۲۰ رابطه ذهن آگاهی و ابعاد آن با رفتار یاری رسانی با لحاظ وضعیت تاهل، جنسیت و سطح تحصیلات در امدادگران 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Researchlib.ir

پیش بینی کیفیت زندگی براساس ذهن آگاهی در افراد مبتلا به

نتایج پژوهش رابطه معناداری را بین متغیر ذهن آگاهی و کیفیت زندگی در بین بیماران مبتلا به دیابت نشان نداد. همچنین نتایج

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Scholar.conference.ac

چگونه با دیگران رابطه خوبی داشته باشیم؟ شهر سوال

سلامی دوباره واقعا از بس که سوال پرسیدم دیگه روم نمیشه بیام چند روز به گشایش مدرسه ها مونده و مشکلات من تو رابطه اجتماعی با www.soalcity.ir

1395/12/18 – Soalcity.ir

روان – سایتی در خدمت روان آگاهی

فیلم the pianist پیانیست Pianist این فیلم یکی از برترین و بی همتاترین فیلم های معنادرمانگرانه ی پکیج فیلم درمانی سرخوردگی، افسردگی www.ravvan.com

1395/12/18 – Ravvan.com

رابطه آگاهی – فایل فرید – آرشیو مطالب روز

۱ روز پیش برچسب ها رابطه سبک های مقابله ای و ذهن آگاهی با سلامت روان دانشجویان سبک های مقابله ای ذهن آگاهی 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Filefarid-roz.ewer.ir

مقایسه ذهن آگاهی و باورهای فراشناختی در دانشجویان مقید و نامقید

۲۶ چکیده تحقیق حاضر با هدف مقایسه ذهن آگاهی و باورهای فراشناختی در دانشجویان مقید و نامقید به نماز انجام شده است. بدین منظور نتایج نشان داد که بین مذهبی بودن و اضطراب رابطه منفی وجود دارد.

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Qunoot.net

مقالات مشابه با مقاله رابطه مولفه های فراشناخت و ذهن آگاهی با

رابطه ساختاری ذهن آگاهی، و نقش واسطهای فراشناخت، راهبردهای تنظیم هیجان وحافظه هیجانی با باورهای وسواس. استاد راهنما جلیل 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Elmnet.ir

ذهن آگاهی و رضایت زناشویی – بانک مقالات فارسی

دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نا پروژه پرسشنا کارآموزی و ذهن آگاهی و رضایت زناشویی – بررسی رابطه آگاهی 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Epapers.ir

7 روش آسان برای ذهن آگاهی در هر روز مرکز مشاوره روانشناسی ازدواج و

۸ جولای اد هالی ول ، این نکات را در رابطه با آگاهی معلمان و نویسندگان مشترک، در کتاب بیانیه ذهن آگاهی بیان می 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Mmsi.ir

رابطه ذهنآگاهی و حمایت اجتماعی ادراک شده با سلامت روان مادران کودکان

تبیین میزان رابطه ذهن آگاهی و حمایت اجتماعی ادراک شده با سالمت روان مادران. معلول ذهنی انجام شد. پژوهش حاضر از نوع همبستگی 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Socialworkmag.ir

و اد ا ذ آ اس، ا

و ر ا ذ آ ااب، اد و اس ف. ن. اد د. ر. ،. . و وه 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Jtbcp.riau.ac.ir

359 K – مشاوره و روان درمانی خانواده

. را. ی. ی. ذ. آ. و. ر. ز. ود. دارد. آ. ن. داد. . در. زو. . ر. ز . دار،. ذٻ آٺ. . .

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Fcp.uok.ac.ir

دانلود پاورپوینت تاثیر درمان شناختی ذهن آگاهی بر فشار خون

۲۶ رابطه سبک های مقابله ای و ذهن آگاهی با سلامت روان دانشجویان بیماران مبتلا به بر ذهن آگاهی و درمان شناختی 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Mihanproje.rozblog.com

رابطه ذهن آگاهی سبک های مقابله ای و هوش هیجانی با سلامت

۱۳ رابطه ذهن آگاهی، سبکهای مقابلهای و هوش هیجانی با سلامت روانی در دانشجویان نشریه

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Osmano98.efeel.ir

بایگانیها پایان نا ذهن آگاهی – خدمات حرفه ای – فارس نتورک

۹ پایان نا رابطه ذهن آگاهی و نگرشهای زیست محیطی معلمان مرجع. ۲-۲- تعریف ذهن آگاهی واژه ی ذهن آگاهی ازکل 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Rubixserver.com

ذهن آگاهی به زبان ساده – عصر ایران

در ذهن آگاهی اصلا هدف تمرکز نیست اما افزایش سطح تمرکز و بالارفتن سطح آرامش در رابطه با هر موضوع دلخواه فرد، از نتایج 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Asriran.com

رابطه بین ذهن آگاهی و رضایت زناشویی با میانجی گری سبک های

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین ذهنآگاهی و رضایت زناشویی با میانجیگری سبک های دلبستگی اضطرابی و اجتنابی در 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Ganj.irandoc.ac.ir

ار و ا ردی و آ ذ را

۲۴ را. ذ. آ و ردی. ار و ا. ا . ا ٻ ٻرت ٻ. در. ۴۰ . از دان داه 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Cbs.ui.ac.ir

رابطه بین ذهن آگاهی و تصمیم گیری بازیکنان فوتبال

پیشنهاده . دولتی – وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری – دانشگاه ارومیه – دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی . ۱۳۹۴ . پیشنهاده 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Eskan4u.ir

Iranpajohesh Drmehraban Migna Isiarticles Asriran Iausdj Civilica Jfmh Rph Irancpa Mbsp Mossaffa Ravvan Rubixserver Virascience Resiliency Noormags Poursharifi Sjimu Payanname Wrc Cbs Mmsi Elmnet Linkedin Fraidoon Iranapsy Master-phd File Journals Hidoctor Research Iau-tmuj Rme Socialworkmag 40khabar Health Eskan4u Filefarid-roz Ganj Applications Full-thesis Exceptionaleducation Researchlib Fa Lovely1360 Psy-dy Rms Researchbt Self-compassion Qunoot Narengesabz Pejouhesh Downloadbi Scholar Irancounseling Edu Downloaddd Sh-addiction Toorbo Fcp Sychology Jtbcp Slideshare Amuj Jcps Mihanproje Asheghi4u Zanko Irannaz Psychnews Pardis-p Edcbmj Zjrms Irancpa Academia Soalcity Berooz Psychology Rahyabclinic Etiadpajohi Gavrki Journals M Ensani Mindfulness Fpcej Iauctb Arencenter Ensani Jcp Psychologyj File Sc Armaghanj Fa Psychstudies Osmano98 Marande Babak-alavi Fsmortazavi Jbs Ravanhami Pad Jsp 20015 Epapers Ijwph Zbehtar